Wstępna lista uczestników projektu

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Rekrutacyjną przygotowano Wstępną listę kandydatów – pobierz.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji:
– osoby, których kandydatury zostały odrzucone zostaną poinformowane o przyczynie odrzucenia i będą mogły odwołać się od tej decyzji. Za dzień doręczenia Kandydatowi zawiadomienia z informacją o odrzuceniu jego kandydatury będzie uznawany dzień wysłania wiadomości e-mail lub nadania faksu (kontakt zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym),
– kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o odrzuceniu kandydatury, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania złożone niezgodnie z ww. warunkami nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną.