Informacja o nowym projekcie – Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2

Informujemy, iż Uniwersytet Opolski z początkiem lipca rozpocznie realizację projektu „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2”.

W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie:
– jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 tys. zł,
– ryczałtu na koszty stałe w wysokości do 800 zł/m-c na sześć miesięcy,
– wsparcia szkoleniowego i doradczego.
Projekt adresowany będzie do osób, spełniających łącznie trzy warunki:
1. pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,tj.: osób w wieku 18-30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku pow. 50 r.ż. i/lub osób zamieszkujących t. wiejskie
2. zamieszkujących województwo opolskie
3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG.
Do projektu przyjmiemy 90 osób, z których 60 otrzyma dotacje.
Kolejne informacje wkrótce.