Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja dotycząca odwołań

Informujemy iż nasze stanowisko dotyczące rozpatrywania odwołań wyłącznie od Kandydatów, którzy nie przekroczyli progu 60% możliwych do zdobycia punktów wynika wprost z zapisów Regulaminu rekrutacji § 8 pkt. 8, § 9 Pkt. 1 i § 11 pkt. 1 oraz zapisów Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim wersja nr 13 punkt 3.1.

Oba te dokumenty były znane przed rozpoczęciem rekrutacji, a ich treść nie ulegała zmianie. Przyjęte przez nas stanowisko jest identyczne jak innych Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 6.2 w woj. opolskim.