Bądź przedsiębiorczy 2 – Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych

Informujemy, iż zmianie uległ:

– Regulamin przyznawania środków finansowych – Regulamin przyznawania środków finansowych 30.01.2015 ,

– druk wniosku – Załacznik nr 1 Standardowy wzór wniosku 30.01.2015

– oraz pojawił się nowy załącznik – zał. 22 Oświadczenie określające adres e-mail do doręczeń.

Zmianie w Regulaminie uległ § 8 pkt 8 f) który brzmi:

„Beneficjent pomocy, któremu nie przyznano środków finansowych w ramach podstawowej listy rankingowej (tj. w ramach 85% limitu miejsc) ma prawo, w terminie do 3 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu). Za dzień doręczenia Beneficjentowi pomocy zawiadomienia z informacją o wynikach oceny Wniosku będzie uznawany dzień, w którym zostanie:

– odebrany list przekazany pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Beneficjenta pomocy w załączniku 22 składanym wraz z wnioskiem o dotację poprzez zwrotne odesłanie odpowiedzi w formie „Potwierdzam otrzymanie informacji o wynikach oceny, imię i nazwisko”,

lub

– odebrana przesyłka polecona zawierająca pismo. W przypadku, gdy przesyłka polecona nie zostanie odebrana, za dzień otrzymania przez Beneficjenta pomocy zawiadomienia zostanie uznana data wystawienia przez pocztę drugiego awizo.”