Bądź przedsiębiorczy 2 – Podstawowa lista rankingowa

Informujemy, iż zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków. Podstawowa lista rankingowa – pobierz

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w przypadku, gdy dwóch lub więcej Beneficjentów pomocy uzyskało taką samą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymywał ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach: realność założeń, zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami, efektywność kosztowa, potencjał Wnioskodawcy. W przypadku progów 60% decydowała średnia z dwóch ocen.

Jednocześnie informujemy, iż na wskazane przez Państwa adresy e-mail rozesłane zostaną szczegółowe informacje.