NAGOWEK

Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie (stary projekt).

Osoba, zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać łącznie następujące warunki:
wiek 15-25 lat,
status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub pozostającej bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP),
zamieszkiwanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie opolskim na terenie powiatów: brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, głubczyckiego lub prudnickiego,
zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność typu spin off lub spin out, z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.
Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 11.02.2013 – 22.02.2013r.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna:
– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych,
– pobrać i wypełnić załączniki 1-7 i wraz z dodatkowym dokumentem (zaświadczenie ze szkołu/uczelni lub zaświadczenie z PUP o niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych) złożyć je w powyższym terminie do Biura projektu.
Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w sekcji do pobrania.

Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2.

Projekt adresowany jest do osób, spełniających łącznie trzy warunki:
1. pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,tj.: osób w wieku 18-30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku pow. 50 r.ż. i/lub osób zamieszkujących t. wiejskie
2. zamieszkujących województwo opolskie
3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG.

STOPKA