2

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających łącznie trzy warunki:
1.  w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),

  1. pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo (także emeryci, osoby na urlopach wychowawczych)
    3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

RPO+OPO+EFS