2

Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2 (nowy projekt 2019r.)

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających łącznie trzy najważniejsze warunki:
1.  w wieku od 30 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),

2. bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo oraz pracujące (których  miesięczne  zarobki  nie  przekraczają  wysokości  minimalnego wynagrodzenia),
3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

 

Mój pomysł, moja wiedza, moja firma.

Projekt adresowany jest do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą spełniających łącznie trzy najważniejsze warunki:
1.  w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia – od dnia 30 – tych urodzin),

2. pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo (także emeryci, osoby na urlopach wychowawczych)
3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG (działalność zawieszona traktowana jest jako posiadanie rejestracji).

Zalecamy zapoznanie się z zapisami Regulaminu rekrutacji, zwłaszcza § 1 – § 4.

Na etapie rekrutacji kandydaci składają załącznik 1 i załącznik 2, a osoby posiadające gospodarstwo rolne poniżej 2ha dodatkowo załącznik 3.

Pozostałych załączników nie wypełniamy.